Club Marketing Pro

ToolKit Description

English

Nederlands

Deutsch

Italiano

Français

Español

uk-flag

Marketing Officer at a Professional Club

As the Marketing Officer at a Professional Football Club, there may be a number of occasions where LGBTIQ issues are presented to you.

From your own research, you may be aware that there is a poor representation of fans from the LGBTIQ community within your club. In this case you might like to think about:

 • Liaising with local LGBTIQ organisations, LGBTIQ social groups and LGBTIQ sports groups to start a conversation about increasing the number of LGBTIQ supporters
 • Having a presence at your local annual Pride event
 • Dedicating a match to the ‘Heroes of Football’ initiative and inviting some LGBTIQ community representatives along
 • Refer to information on ‘Create your own Heroes of Football event’ and our ‘Campaign Materials’

Should a professional player ‘come out’ as lesbian, gay, bisexual or transgender whilst he / she is at your Football Club, you have a great opportunity to present this in a really positive light:

 • Create a marketing campaign around the individual being a positive role model for the LGBTIQ and wider community
 • Be sensitive to the privacy of the player
 • Use appropriate language
 • Dedicate a match to the ‘Heroes of Football’ initiative and inviting some LGBTIQ community representatives along
 • Refer to information on ‘Definitions’, ‘Create your own Heroes of Football event’ and our ‘Campaign Materials’

As a Marketing Officer, you may have responsibility for content on the Football Club social media channels. Unfortunately, these channels can be a place where inappropriate language is used against the LGBTIQ community, and is left un-moderated. In this case it is important to:

 • Challenge the use of discriminatory language
 • If necessary, report the individual concerned to the Football Club and / or social media provider
 • Refer to our Fact sheets on ‘Definitions’, ‘Facts, statistics and history’ and ‘Situations and Action’

Should a Coach or other high profile staff member ‘come out’ as lesbian, gay, bisexual or transgender whilst he / she is at your Football Club, you have a great opportunity to present this in a really positive light:

 • Create a marketing campaign around the individual being a positive role model for the LGBTIQ and wider community
 • Be sensitive to the privacy of the person
 • Use appropriate language
 • Dedicate a match to the ‘Heroes of Football’ initiative and inviting some LGBTIQ community representatives along
 • Refer to information on ‘Definitions’, ‘Create your own Heroes of Football event’ and our ‘Campaign Materials’

Transgender people have the right to participate in football in the gender that they present. However, discrimination and the use of derogatory remarks can happen within football. You can avoid this situation by:

 • Being sensitive to the privacy of the player(s)
 • Using appropriate language (e.g. pronoun)
 • Refer to our Fact sheets on ‘Football Law & Regulations’ and ‘Definitions’

Within football, it is easy to make assumptions about LGBTIQ stereotypes if you do not have all the facts. Examples of these might be ‘a high proportion of women who play football are gay’ or ‘gay men don’t play football’. Avoid falling into this trap by:

 • Reading up on recent LGBTIQ Sport research – there are a number of academic studies into sexuality and gender identity in sport, plus you may find that your National Football Association, your National Sports Association or National LGBTIQ organisation has done some research. ‘Out on the Fields’ is another good resource.
 • Refer to our Fact sheets on ‘Inspiring examples and role models’, ‘Facts, statistics and history’ and ‘Definitions’

nl-be-flag

Marketing Officer bij professionele club

Als Marketing Officer bij een professionele voetbalclub zijn er mogelijk een aantal gelegenheden waarbij je te maken krijgt met LGBTIQ-vraagstukken.

Uit eigen onderzoek is wellicht gebleken dat jouw club slechts weinig fans uit de LGBTIQ-gemeenschap heeft. In dat geval zou je de volgende stappen kunnen overwegen:

 • Werk samen met lokale LGBTIQ-organisaties, sociale LGBTIQ-groepen en LGBTIQ-sportgroepen om te bespreken hoe het aantal LGBTIQ-supporters kan worden vergroot.
 • Wees aanwezig bij het lokale jaarlijkse Pride-evenement.
 • Draag een wedstrijd op aan het Heroes of Football-initiatief en nodig vertegenwoordigers van de LGBTIQ-gemeenschap uit.
 • Raadpleeg het informatieblad ‘Je eigen Heroes of Football-team samenstellen’, alsmede onze campagnematerialen.

Als een professionele speler als LGBTIQ ‘uit de kast komt’ wanneer hij/zij tot jouw voetbalclub behoort, is dat een geweldige kans om dit in een positief daglicht te stellen:

 • Stel een marketingcampagne rondom hem/haar op als positief rolmodel voor de LGBTIQ-gemeenschap en de bredere gemeenschap.
 • Waarborg de privacy van de betreffende speler.
 • Gebruik gepaste taal.
 • Draag een wedstrijd op aan het Heroes of Football-initiatief en nodig vertegenwoordigers van de LGBTIQ-gemeenschap uit.
 • Raadpleeg de informatiebladen ‘Definities’ en ‘Je eigen Heroes of Football-team samenstellen’, alsmede onze campagnematerialen.

Als Marketing Officer ben je mogelijk verantwoordelijk voor de content van de socialemediakanalen van de voetbalclub. Via deze kanalen kan helaas ongepaste taal worden gebruikt jegens de LGBTIQ-gemeenschap waar verder geen actie op wordt ondernomen. In dat geval is het volgende van belang:

 • Bestrijd discriminerend taalgebruik.
 • Meld de betreffende persoon die ongepaste taal gebruikt bij de voetbalclub en/of socialemediaprovider.
 • Raadpleeg de informatiebladen ‘Definities’, ‘Feiten en statistieken’ en ‘Situaties en mogelijke reacties’.

Als een coach of een ander toonaangevend lid van de staf als LGBTIQ ‘uit de kast komt’ wanneer hij/zij tot jouw voetbalclub behoort, is dat een geweldige kans om dit in een positief daglicht te stellen:

 • Stel een marketingcampagne rondom hem/haar op als positief rolmodel voor de LGBTIQ-gemeenschap en de bredere gemeenschap.
 • Waarborg de privacy van de betreffende persoon.
 • Gebruik gepaste taal.
 • Draag een wedstrijd op aan het Heroes of Football-initiatief en nodig vertegenwoordigers van de LGBTIQ-gemeenschap uit.
 • Raadpleeg de informatiebladen ‘Definities’ en ‘Je eigen Heroes of Football-team samenstellen’, alsmede onze campagnematerialen.

Transgenders hebben het recht deel te nemen aan het voetbal in overeenstemming met hun genderidentiteit. Binnen het voetbal kan echter sprake zijn van discriminerend gedrag en kunnen denigrerende opmerkingen worden gemaakt. Vermijd deze situatie als volgt:

 • Waarborg de privacy van de betreffende speler(s).
 • Gebruik gepaste taal.
 • Raadpleeg de informatiebladen ‘Voetbalwetten en -voorschriften’ en ‘Definities’.

Bij het voetbal kunnen al snel aannames worden gedaan ten aanzien van LGBTIQ-stereotypen wanneer niet alle feiten bekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn ‘een groot deel van de vrouwen die voetballen zijn lesbiennes’ of ‘homoseksuelen doen niet aan voetbal’. Voorkom als volgt dat in deze val wordt gelopen:

 • Neem recent onderzoek op het gebied van LGBTIQ’s in de sport door. Er zijn diverse academische onderzoeken uitgevoerd naar seksuele geaardheid en genderidentiteit in de sport. De nationale voetbalbond, sportkoepel of LGBTIQ-organisatie heeft meestal ook onderzoek uitgevoerd. ‘Out on the Fields’ is ook een goede bron.
 • Raadpleeg de informatiebladen ‘Voorbeelden van rolmodellen in het voetbal per land’, ‘Feiten en statistieken’ en ‘Definities’.

de-be-flag
MARKETINGVERANTWORTLICH*R EINES VEREINS

Jeder, auch LGBTIQ-Personen, sollte die Möglichkeit haben, Fußball als eine sichere und freundliche Umgebung zu erleben und daran teilnehmen zu können, ohne Diskriminierung zu erfahren. Als Marketingverantwortliche*r eines Fußballvereins ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie eine sichere, einladende und akzeptierende Umgebung für alle schaffen.

Es gibt mehrere positive Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Diskriminierung zu bekämpfen:

Schritt 1 – Unterschreiben Sie das „Heroes of Football“-Versprechen und ermutigen Sie Ihre Kolleg*innen dazu, es Ihnen gleichzutun. Dieses Versprechen besagt, dass Sie helfen werden, eine einladende Umgebung im Fußball zu schaffen, auch für LGBTIQ-Personen.

Schritt 2 – Reagieren Sie immer, wenn Kolleg*innen unangemessene beleidigende Gesten oder diskriminierende Worte wie „Schwuler“, „Schwuchtel“, „Lesbe“ oder „Transe“ verwendet. Diese Ausdrücke sind nicht akzeptabel, weder im Fußball noch in der Gesellschaft, und sollten immer in Frage gestellt werden. Beachten Sie auch unser Informationsblatt über Fußballgesetze und Verordnungen für weitere Informationen.

Schritt 3 – Als Marketingverantwortliche*r ist es wichtig, ein gutes Vorbild für alle Kolleg*innen in Ihrem Verein zu sein. Um Anregungen für Ihre Rolle als Vorbild zu finden, können Sie sich unser Informationsblatt „inspirierende Beispiele und Vorbilder“ durchlesen. Indem Sie außerdem an Kampagnen teilnehmen, positive Kommunikation in sozialen Netzwerken pflegen und sich beispielhaft verhalten, können Sie ein inspirierendes Vorbild für alle in Ihrem Verband darstellen. Vielleicht möchten Sie eine Diskussionsveranstaltung mit Kolleg*innen organisieren, um über die Akzeptanz gegenüber LGBTIQ-Personen im Fußball zu sprechen. Unser Informationsblatt „Möglichkeiten für Gespräche und Diskussionen“ kann Ihnen bei der Suche nach Ideen helfen.

Schritt 4 – Unterstützen Sie Spieler*innen oder Mitarbeiter*innen, die sich möglicher­weise als LGBTIQ outen, indem Sie ihre Privatsphäre achten.

Schritt 5 – Spielen Sie die „Heroes of Football“-App gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen, um zu lernen wie man mit verschiedenen Situationen im Fußball umgehen kann.

it-flag

Responsabile Ufficio Marketing in un club professionistico

In qualità di responsabile ufficio marketing di un Club calcistico professionistico, ci sono svariate occasioni in cui tematiche LGBTIQ ti sono presentate.

Dalla tua esperienza, puoi essere a conoscenza che, tra i tifosi del tuo club, c’è poca rappresentanza della comunità LGBTIQ. In questo caso, potrebbe essere utile ragionare su:

 • Collabora con le organizzazioni LGBTIQ locali, i gruppi sociali LGBTIQ e i gruppi sportivi LGBTIQ per intavolare una conversazione su come accrescere il numero di tifosi LGBTIQ
 • Siate presenti al vostro evento Pride locale annuale
 • Dedicate una partita all’iniziativa “Heroes of Football” e invitate rappresentanti della comunità LGBTIQ
 • Fate riferimento alle informazioni contenute in “Crea il tuo evento “Heroes of Football”” e ai nostri “Materiali da Campagna”

Un/a giocatore/rice dovrebbe fare “outing” come lesbica, gay, bisex o transgender anche se fa parte del tuo club calcistico? Hai l’opportunità di presentare ciò sotto una luce veramente positiva:

 • Create una campagna marketing attorno alla persona, mostrandola come un modello positive per la comunità LGBTIQ e la società in generale
 • Prestate attenzione alla privacy del giocatore
 • Usate un linguaggio appropriato
 • Dedicate una partita all’iniziativa “Heroes of Football” e invitate rappresentanti della comunità LGBTIQ
 • Fate riferimento alle informazioni contenute in “Crea il tuo evento “Heroes of Football”” e ai nostri “Materiali da Campagna”
 • Fate riferimento alle informazioni contenuti in “Definizioni”, Crea il tuo evento “Heroes of Football” e ai nostri “Materiali da Campagna

 

In qualità di responsabile dell’ufficio marketing hai la responsabilità dei contenuti presenti nei canali media del tuo club calcistico. Sfortunatamente, questi canali possono essere un posto dove un linguaggio inappropriato è usato contro la comunità LGBTIQ, e non è controllato. In questi casi è importante:

 • Contrastare l’utilizzo di un linguaggio discriminatorio
 • Se necessario, segnalare la persona irrispettosa al club calcistico e/o al provider del social media.
 • Fate riferimento alle nostre schede informative “Definizioni”, “Fatti, statistiche e storia” e “Situazioni e Azioni”

Dovrebbe un allenatore o un altro membro dello staff fare “outing” come lesbica, gay, bisex o transgender anche se fa parte del tuo club calcistico? Hai l’opportunità di presentare ciò sotto una luce veramente positiva:

 • Create una campagna marketing attorno alla persona, mostrandola come un modello positive per la comunità LGBTIQ e la società in generale
 • Prestate attenzione alla privacy del giocatore
 • Usate un linguaggio appropriato
 • Dedicate una partita all’iniziativa “Heroes of Football” e invitate rappresentanti della comunità LGBTIQ
 • Fate riferimento alle informazioni contenute in “Crea il tuo evento “Heroes of Football”” e ai nostri “Materiali da Campagna”
 • Fate riferimento alle informazioni contenuti in “Definizioni”, Crea il tuo evento “Heroes of Football” e ai nostri “Materiali da Campagna

Le persone transgender hanno il diritto di giocare a calcio, nel gender che più li rappresenta. Tuttavia, le discriminazioni e l’utilizzo di osservazioni dispregiative accadono all’interno del mondo del calcio. Puoi evitare queste situazioni:

 • Prestando attenzione alla privacy del giocatore/dei giocatori
 • Usando un linguaggio appropriato (es. Pronomi)
 • Facendo riferimento alle nostre schede informative “Leggi e Regolamenti nel calcio” e “Definizioni”

Nel calcio, è facile fare supposizioni basate su stereotipi LGBTIQ se non si hanno tutte le informazioni. Esemplificativi di ciò possono essere “un alta percentuale di donne che giocano a calcio sono gay” o “gli uomini gay non giocano a calcio”. Evita di cadere in queste trappole:

 • Leggendo la recente ricerca su “Sport LGBT” – ci sono innumerevoli studi accademici sulla sessualità e sull’identità sessuale nello sport, inoltre potresti scoprire che la tua Federazione Calcistica Nazionale o la tua Associazione Sportive Nazionale o l’organizzazione nazionale LGBT, possono avere fatto anche loro delle ricerche. “Out on the Fields” è un’altra interessante fonte di informazioni.
 • Facendo riferimento alle nostre schede informative “Esempi influenti e di ispirazione”, “Fatti, Statistiche e Storia” e “Definizioni”.

fr-be-flag
Responsable Marketing dans un club professionnel

En tant que responsable de marketing d’un club de football professionnel, il peut y avoir un certain nombre de situation où la questions des LGBT se présentent à vous.

Selon vos études, vous savez peut-être qu’il y a une très faible représentation de la communauté LGBT au sein de votre club. Dans ce cas, vous pourriez penser à :

 • vous mettre en lien avec les associations LGBT locales, notamment les associations sociales et/ou sportives pour entamer un débat sur le sujet “comment accroître le nombre de partisans LGBT dans les rangs et pour les événements du club” ;
 • avoir une présence lors des marches des fiertés locales ou lors d’autres événements ;
 • dédier un match au projet Heroes of Football et y inviter certains représentants de la communauté LGBT ;
 • Reportez-vous à la fiche “Créez un événement “Heroes of football” ainsi qu’à nos “outils de campagne” ;

Si un joueur professionnel faisait son coming out pendant qu’il / elle joue dans votre club de football, vous avez une excellente occasion de donner de celui-ci une image très positive :

 • mettre en place une campagne de communication pour montrer un modèle positif pour la communauté LGBT et la population au sens large ;
 • restez sensible à la vie privée du – de la joueur -euse ;
 • Utiliser un langage approprié ;
 • dédier un match au projet Heroes of Football et y inviter certains représentants de la communauté LGBT ;
 • Reportez-vous aux fiches “définitions” et “Créez un événement “Heroes of football” ainsi qu’à nos “outils de campagne” ;

En tant que responsable de marketing, vous pouvez avoir la responsabilité des contenus sur les médias sociaux du Club. Mais vous avez que ces canaux sont souvent un lieu où un langage inapproprié est utilisé contre la communauté LGBT. Il est donc important de:

 • dénoncer toute utilisation d’un langage insultant ou discriminatoire ;
 • si nécessaire, signaler le contrevenant au Club de football et / ou à l’éditeur du média social ;
 • Reportez-vous aux fiches “Définitions”, “Faits et chiffres” et “Réagir dans certaines situations” ;

Si un entraîneur ou un cadre du club faisait son coming out pendant qu’il / elle joue dans votre club de football, vous avez une excellente occasion de donner de celui-ci une image très positive :

 • mettre en place une campagne de communication pour montrer un modèle positif pour la communauté LGBT et la population au sens large ;
 • restez sensible à la vie privée du – de la joueur -euse ;
 • Utiliser un langage approprié ;
 • dédier un match au projet Heroes of Football et y inviter certains représentants de la communauté LGBT ;
 • Reportez-vous aux fiches “définitions” et “Créez un événement “Heroes of football” ainsi qu’à nos “outils de campagne” ;

Les personnes trans ont le droit de participer au plaisir du football avec le genre qu’ils ou elles souhaitent. Cependant, les discriminations et les propos insultants sont fréquents à leur encontre. Vous pouvez éviter cette situation :

 • soyez sensible à la vie privée de la personne ;
 • utilisez un langage approprié (notamment vis à vis du pronom personnel que vous utilisez à son sujet) ;
 • Reportez-vous à nos fiches d’information sur la “Lois et règlements” et “Définitions”.

Dans le football, circulent beaucoup de les stéréotypes sur les personnes LGBT. Les premiers sont “la plupart des footballeuses sont lesbiennes” et “les gays ne jouent pas au football”. Évitez de tomber dans ces pièges :

 • Lisez les études récentes – il y a un certain nombre travaux académiques sur la sexualité et l’identité de genre dans le sport. Citons les travaux d’Anthony Mette, psychologue du sport ou l’étude “Out on the Fields”(en anglais).
 • Reportez-vous à nos fiches d’information “Référents positifs»,”Faits et chiffres” et “Définitions”.

es-flag
Responsable de marketing en un club profesional

Como responsable de marketing en un club de fútbol profesional, puede haber distintas ocasiones en las que te encuentres ante un caso relacionado con el colectivo LGBTIQ.

Mediante lo que has visto e investigado, puedes ser consciente de que hay muy poca representación de aficionados del colectivo LGBTIQ en tu club. Si este es el caso, quizás te interesaría:

 • Ponerte en contacto con organizaciones, grupos sociales o equipos deportivos LGBTIQ y ver qué se podría hacer para aumentar el número de aficionados LGBTIQ.
 • Hacer que el club participe en el evento anual del Orgullo en vuestra ciudad.
 • Dedicar un partido a la iniciativa «Heroes of Football» e invitar a representantes de la comunidad LGBTIQ a estar presentes durante la celebración del partido.
 • Consultar las secciones «Crea tu propio evento ‘Heroes of Football’» y «Materiales para la campaña».

En el caso de un jugador profesional hiciera público que es gay, lesbiana, bisexual o transgénero mientras es miembro del club, sería una oportunidad magnífica para presentar esta información como algo realmente positivo:

 • Desarrollar una campaña de marketing alrededor de esta persona como un modelo a seguir para el colectivo LGBTIQ así como para el resto de la comunidad.
 • Respetar la privacidad del jugador.
 • Utilizar un lenguaje apropiado.
 • Dedicar un partido a la iniciativa «Heroes of Football» e invitar a representantes de la comunidad LGBTIQ a estar presentes durante la celebración del partido.
 • Consultar las secciones «Crea tu propio evento ‘Heroes of Football’» y «Materiales para la campaña».

Como responsable de marketing, tienes la responsabilidad de gestionar el contenido de las redes sociales del club de fútbol. Desgraciadamente, estos canales pueden ser un espacio donde se utilice un lenguaje inapropiado contra el colectivo LGBTIQ y a veces los comentarios se publican sin pasar el filtro de un moderador. Es estos casos es importante que:

 • Cuestiones el uso de lenguaje discriminatorio.
 • Si fuera necesario, denúncialo al club de fútbol o en la propia red social.
 • Consulta las Hojas informativas «Definiciones», «Hechos, estadísticas e historia» y «Situaciones y acciones».

En el caso de que un entrenador u otro directivo hiciera público que es gay, lesbiana, bisexual o transgénero mientras es miembro del club, sería una oportunidad magnífica para presentar esta información como algo realmente positivo:

 • Desarrollar una campaña de marketing alrededor de esta persona como un modelo a seguir para el colectivo LGBTIQ así como para el resto de la comunidad.
 • Respetar la privacidad de esa persona.
 • Utilizar un lenguaje apropiado.
 • Dedicar un partido a la iniciativa «Heroes of Football» e invitar a representantes de la comunidad LGBTIQ a estar presentes durante la celebración del partido.
 • Consultar las secciones «Crea tu propio evento ‘Heroes of Football’» y «Materiales para la campaña».

Las personas transgénero tienen derecho al jugar al fútbol con el género que ellos quieran presentar. Sin embargo, la discriminación y el uso de comentarios peyorativos pueden ocurrir en el fútbol. Puedes evitar esta situación:

 • Respetando la privacidad del jugador.
 • Utilizando un lenguaje apropiado (por ejemplo, pronombre adecuado respetando la orientación sexual y la identidad de género de la persona).
 • Consultando las hojas informativas «Legislación y regulación relativa al fútbol» y «Definiciones».

Dentro del fútbol, es fácil asumir estereotipos sobre el colectivo LGBTIQ si no se tiene suficiente información. Ejemplos de esto pueden ser que «la mayoría de mujeres que juegan al fútbol son lesbianas» o que «los gays no juegan al fútbol». Evita caer en esta trampa:

 • Leyendo sobre los últimos estudios sobre deporte LGBTIQ: existen varios estudios académicos sobre sexualidad e identidad de género en el deporte, además también quizás LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3 u otras ligas así alguna asociación de deporte nacional o una organización de LGBTIQ hayan investigado este tema. ‘Out on the Fields’ es otro informe que puede ser útil.
 • Consulta las Hojas informativas «Ejemplos que motivan y modelos a seguir», «Hechos, estadísticas e historia» y «Definiciones».
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com